ജുമ്മ മുബാറക് പുതിയ രചന ഹദെഎസ് ഉർദു-ഇംഗ്ലീഷ്

ജുമ്മ മുബാറക് പുതിയ രചന ഹദെഎസ് ഉർദു-ഇംഗ്ലീഷ് 2018

ജുമ്മ മുബാറക് പുതിയ രചന ഹദെഎസ് ഉർദു-ഇംഗ്ലീഷ് 2018 പുതിയ ജുമ്മ മുബാറക് ഹദെഎസ് ശേഖരം 2018, ജുമ്മ മുബാറക് ഉർദു, ഇംഗ്ലീഷ് ബെഔഇതിഫുല് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹദെഎസ് ജുമ്മ മുബാറക് ഹദെഎസ്,

2018 ജുമ്മ മുബാറക് ഹദെഎസ് ഇംഗ്ലീഷ്

1: അബൂഹുറൈറ റസൂൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു .അബീദര്റ്, ജനം ഇരുന്നു അല്ലാഹുവിൻറെ ജിക്ര് ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ നഷ്ടം ആണ് ബാഹ്യ അയയ്ക്കരുത് ഇല്ലാത്ത ൽ "ഏത് ശേഖരിക്കുന്നതും. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം, അവരെ അജബ് തരും “ശിക്ഷ” ഒപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം, ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ. “സ”

2: ഫോർച്യൂൺ Teller ലേക്കുള്ള പക്ഷം

അവനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു,

അവന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല 40 DAYS “ആധികാരിക നബി: 58:21”

3: അബു മൂസ അശഅരി റസൂൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു .അബീദര്റ്, "അവൻ / അവൾ ഇല്ല അല്ലാഹുവിൻറെ ജിക്ര് ചെയ്യുന്ന അവൻ / അവൾ, അവരുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ജീവനോടെ ഒരു മരിച്ചവരുടെ പോലെ ആകുന്നു. “ബുഖാരി”

4: അനസ് റസൂൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു .അബീദര്റ്, “When you pass by gardens of paradise, eat fruits of them. The Sahaba said, What are the gardens of Paradise? He said, The gatherings of Zikr. “സ”

5: Abdullah Bin Abbas narrated that Rasool Allah said, “The Shaitan sticks to the heart of the child of Adam. When he does Zikr of Allah, he (the Shaitan) runs away from him. And when the child of Adam becomes careless from the Zikr of Allah, the Shaitan begins to put was-wasah (evil suggestions) into his heart. “ബുഖാരി”

6: Abudullah Bin Bisr narrated that one person asked, Ya Rasool Allah! There are many commands on me of Islam. Tell me of such a thing which I may hold on to steadfast. Rasool Allah replied, Always keep your tongue wet from Zikr of Allah. “സ”

“തും .മൂത്ത അബുൾ കി .പൂവരങ്ങിലെയാണോ .പൂവരങ്ങിലെയാണോ സി നൈമതൊന് Ko ഝുത്ലൊ ഉല്പ”

ജുമ്മ മുബാറക് പുതിയ രചന ഹദെഎസ് ഉർദു-ഇംഗ്ലീഷ്

ഉർദു ൽ ബെഔഇതിഫുല് ജുമ്മ മുബാറക് ഹദെഎസ്

1: AIK SHAKS NA HAZRAT ALI A.S SA POUCHA
KA BHAI AUR DOST MA KIYA FARAQ HA
TO HAZART ALI A.S NA KAHA BHAI SONA HA
AUR DOST HEERA TO US SHAKS NA DUBARA
POUCHA KA SONA AUR HEERA MA KIYA FARAQ
HA TO HAZRAT ALI A.S NA KAHA SONA TOOT KAR
PHIR JOOR SAKTA HA MAGAR HEERA TOOT KA PHIR KABHI JOOR NAHI SAKTAHAZRAT ALI

2: NARRATED HAZRAT ABU HURRAIRA
ALLAH’S MESSENGER (സ്.അ.വ്)പറഞ്ഞു
"ഒരു വേദനയോ പരുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ഉള്ളപ്പോൾ
ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിക്കു ഒരു വേവലാതി അല്ലെങ്കിൽ,
THUS HIS SINS ARE ERASED “നബി, ഹദീസ് 6568”

3: കെനിയ തമമ് പരെശനിയന് ഇൻസാൻ

ദൊഉ ബഅതൊന് കെനിയ വജ അർജൻറീന HAI

തക്ദെഎര് SAE ജയ്ദ ഛഹ്ത HAI

WAQT SAE PEHLY CHAHTA HAI HAZRAT ALI

4: അഗർ ദുനിയാ ബെഹ്ത്രെഎന് ജഗഹ് എഡിറ്റ്, TO

YAHAN KOI ROTA HOWA PAIDA NA HOTA “ഹജര്ത് അലി”

5: ഫരിശ്തെയ് യുഎസ് മുസൽമാൻ PAR തജ്ജുബ് Karte HAI,

ഏത് ഗുജര്ത HAI മുസ്ലിം അടുത്ത്

MAGAR USEY SALAM NAHI KARTA “ആധികാരിക നബി”

 

 

 

 

ചുരുക്കം
ജുമ്മ മുബാറക് പുതിയ രചന ഹദെഎസ് ഉർദു-ഇംഗ്ലീഷ് 2018
ലേഖനം പേര്
ജുമ്മ മുബാറക് പുതിയ രചന ഹദെഎസ് ഉർദു-ഇംഗ്ലീഷ് 2018
വിവരണം
ജുമ്മ മുബാറക് പുതിയ രചന ഹദെഎസ് ഉർദു-ഇംഗ്ലീഷ് 2018 latest jumma mubarak hadees collection 2018,jumma mubarak written hadees in urdu and english beauitiful jumma mubarak hadees,

ഒരു മറുപടി വിടുക

%ഡി ഇതുപോലുള്ള ബ്ലോഗെഴുത്തുകാരും: